Ouderplatform

SCHOOLJAAR 2018-2019

Notulen klankbordgroep tto

Datum: 14 januari 2019

1 Mededelingen

– Ik leer digitaal: Dit jaar wordt er van de basisscholen of de ouders een eigen bijdrage gevraagd voor “Ik leer digitaal”. Ondanks deze bijdrage zijn er toch 74 aanmeldingen binnengekomen. Dit zijn er zelfs meer dan vorig schooljaar.

– Vrij plotseling moest er een vacature voor een leerkracht Engels ingevuld worden. Deze is vlot is ingevuld door een nieuwe leerkracht met een eerstegraads bevoegdheid. Zij gaat ook starten in het tto onderwijs bij klas B1n. Dit heeft tot gevolg dat mevr. Duivestein geen Engels meer geeft in deze klas en dat zij een klas in de bovenbouw overneemt.

2. Voorstellen nieuwe leden

De klankbordgroep is uitgebreid met drie ouders van leerlingen uit het eerste tto-leerjaar, Marieke van Pommeren (b1l), Jeroen Soesbergen (b1n) en Ina Montsma (b1l).

Mevr. Duivestein is benieuwd wat de reacties van hun kinderen waren over de excursie naar de Gevangenpoort en het Escher museum in Den Haag.

Escher museum was over het algemeen interessant zeker in combinatie met een vooropdracht op school.

Soms lastig met zo’n grote groep naar een museum te gaan omdat de interesses per leerling heel verschillend zijn.

Naast de bezoeken aan de musea werd het door de kinderen gewaardeerd dat er ook tijd was om nog wat anders te doen.

3. Doornemen agenda

– Op 24 januari staat er voor leerjaar 2 een excursie gepland naar Amsterdam (Tropenmuseum en This is Holland). Bij het Tropenmuseum kwam dit niet zo goed uit waardoor de excursie nu verzet is naar 8 februari. Hierdoor heeft deze klas wel twee weken achter elkaar een excursie.

– B2n gaat 22 januari gastlessen verzorgen op verschillende basisscholen in de omgeving. Er wordt geprobeerd dat zoveel mogelijk leerlingen naar hun oude school kunnen, maar dat lukt niet bij iedereen.

Vervoer van de leerlingen naar de basisscholen wordt verzorgd door school. Hierover wordt nog een informatiebrief naar de ouders gestuurd.

– In het voorjaar gaan leerlingen van B2l op het Wiringherlant “Het taaldorp” verzorgen voor leerlingen van groep 8 die op bezoek komen.

4. Stagiaires Durham

Komende zondag komen 2 stagiaires van Durham naar het Wiringherlant. Zij blijven ca. 3 weken (tot de week voor de voorjaarsvakantie). Zij lopen mee in alle tto klassen. Zij gaan lesgeven bij de vakken geschiedenis en Engels maar ook waarschijnlijk bij EIO en cultuurlessen. Daarnaast nemen zij deel aan allerlei activiteiten. Zo gaan zij mee naar de basisscholen en op excursie. Hierdoor worden de leerlingen echt gedwongen om Engels te praten.

5. TTO informatieavond

– Naar aanleiding van de feedback van ouders van vorig jaar wordt er aan deze informatieavond een iets andere invulling gegeven.

De kinderen volgen ca. 3 korte proeflesjes. Het voorstel is om ook de ouders een les te laten volgen. Hierdoor rouleert de groep ouders en is de groep in de aula minder groot. De vraag is of er meer ouders aanwezig willen zijn om zo ook in kleinere groepjes vragen te kunnen beantwoorden.

Vorig jaar waren alle ouders tegelijk in de aula en was de groep behoorlijk groot. Hierdoor vonden de ouders die vorig jaar meehielpen het best lastig om kritische vragen te beantwoorden.

De avond werd door de ouders van leerjaar 1 toch als zeer waardevol ervaren. Zeker de losse gesprekjes met ouders achteraf waren goed.

Als aandachtspunt wordt nog meegegeven om niet te vergeten het lesmateriaal ter inzage neer te leggen op die avond. Daarnaast erop letten dat er niet alleen ouders zijn van de VWO klas zoals vorig jaar.

– 29 januari is de open avond. Tijdens die avond gaat Little Victorian kleine stukjes uit de grote show oefenen waar kinderen (evt met broertjes of zusjes ) aan kunnen deelnemen.

– 16 april is de grote Victorian show. Als suggestie wordt meegegeven om vooraf een brief te sturen naar de ouders over de tijdsplanning die avond (duur min. 2 uur).

6. Scholastic Bookclub

Alle leerlingen maar ook basisscholen hebben een brief ontvangen over de mogelijkheid om boeken te bestellen via Scholastic book club. Basisscholen konden ook voor 50 Euro boekjes bestellen. Hiervan is goed gebruikt gemaakt waardoor het Wiringherlant voor 60 Euro gratis mag besteden. Het bestellen kost best veel tijd daarom wordt de inschrijving.

op een gegeven moment wordt gesloten. Gezien de grote vraag komt er later dit schooljaar nog een tweede periode om te bestellen.

8. Rondvraag

– Mevr. Leertouwer vraagt of er behoefte is om het ouderplatform op te splitsen voor het eerste en tweede leerjaar. Er wordt aangegeven dat het goed is om het gecombineerd te houden zodat iedereen de verhalen hoort uit beide leerjaren.

-Bij niet iedereen is duidelijk hoe het werkt met de ABC waardering op het rapport voor het Engels spreken.

In principe begint elke leerling met een B. De eerste maanden geeft school de leerlingen nog de ruimte, daarna wordt er steeds meer gelet op de inzet van de leerling om Engels spreken in de klas. Per vak mag je over het gehele jaar maximaal een keer een C hebben gekregen om door te gaan met TTO. Daarnaast moet je minimaal een 6 voor Engels en EIO staan.

De waardering ABC gaat puur over de inzet van de leerling en niet over het niveau.

Bij mentorlessen mogen kinderen Nederlands praten. Bij gym is het voor de docent soms lastig om de kinderen goed te beoordelen op hun inzet omdat de ruimte erg groot is.

– Ook dit jaar vinden ouders het lastig hoe ze hun kind het beste kunnen begeleiden bij de vakken in het Engels. Sommige gaan alles eerst vertalen maar dat kost veel tijd voor kind en ouder. Dat maakt het in het begin zwaar.

In de Flits stond als tip om het vertalen dus niet te doen, maar dat advies komt eigenlijk te laat. Graag zo snel mogelijk de ouders voorzien van tips hoe ze hun kind de eerste maanden het beste kunnen begeleiden.

– Begrijpend lezen, zoals bijvoorbeeld bij geschiedenis veel voorkomt, is lastig in het begin. Mevr. Duivstein geeft als tip om leerlingen veel naar Engelse programma’s te laten kijken met Engelse ondertiteling en boeken te lezen die ze leuk vinden. Hierdoor wordt hun woordenschat wordt snel vergroot. In Leerjaar twee is het bijna al geen issue meer.

– Er komt een vraag of het Wiringherlant ook gebruik maakt van ervaringen van andere tto scholen. Wiringherlant zit in een regionetwerk van 8 andere tto scholen. Hier worden allerlei ervaringen uitgewisseld en is zeer waardevol. Daarnaast zijn er landelijke bijeenkomsten waar mevr. Duivestein aan deelneemt.

– Is het al duidelijk hoe het nu verder gaat na leerjaar 3.

Wiringherlant gaat voor het junior certificaat na leerjaar 3 en sluit dit af met Cambridge Checkpoint en CAE of CPE examens. Daarna gaat Engels en maatschappijleer in een aparte stroom in het Engels verder. Ook de profielwerkstukken worden in het Engels gemaakt. Er is bewust voor gekozen om niet door te gaan tot het examenjaar. Het eindexamen moet in het Nederlands, de omschakeling in het laatste jaar is dan best groot.

De volgende vergadering is op 20 mei om 19.00 uur.

 

SCHOOLJAAR 2017-2018

Verslag Ouderplatform TTO

Datum: 14 mei 2018

Aanwezig: Suzanne Duivestein en afvaardiging ouders klassen B1L en B1N

1.Opening Mevrouw Duivestein opent het overleg.

Vanuit een ouder is het verzoek gekomen om het verslag van het ouderplatform direct door te sturen naar de deelnemers. Daarnaast vraagt mevrouw Duivestein of het verslag van dit overleg gepubliceerd mag worden onder het ‘kopje’ TTO op de website van het Wiringherlant. De aanwezigen gaan met beide verzoeken akkoord.

2.Mededelingen  

Op 18 mei 2018 bezoekt een afvaardiging van Nuffic, dit is een organisatie voor internationalisering in het onderwijs, het Wiringherlant. Onder andere het vak EIO wordt dan besproken. EIO is een verplicht vak binnen tto onderwijs, maar nog altijd wordt er gezocht naar een juiste invulling van dit vak. Landelijk zijn er speerpunten bepaald waaraan EIO moet voldoen. De school geeft hier zelf invulling aan. Nuffic kan mogelijk sturing geven. Ook tijdens regionale bijeenkomsten, met andere scholen, wordt het vak EIO besproken. Op 22 mei aanstaande is de eerstvolgende regionetwerkbijeenkomst tto.

Vanuit het Wiringherlant wordt er een subsidie aanvraag gedaan voor het intensiveren van de samenwerking tussen basisscholen en het voortgezet onderwijs. Het doel van deze samenwerking is een betere aansluiting van de lesstof.

Op 31 mei 2018 vindt er een rugby toernooi tussen verschillende scholen uit de regio plaats. Het toernooi is in Alkmaar. Het is nog onzeker of onze leerlingen hieraan deelnemen in verband met afwezigheid van de gymleraar. De leerlingen ontvangen een brief met informatie over het toernooi mocht deelname doorgaan.

Mevrouw Duivestein vraagt of de (nieuws) FLITS wordt gelezen. Ja, deze wordt gelezen. Het medium wordt gewaardeerd.

Mevrouw Duivestein bedankt de ouders van de klassen B1L en B1N die aanwezig waren tijdens de TTO informatie avond. Hun aanwezigheid en uitleg aan de toekomstige TTO leerlingen is als zeer waardevol ervaren. De vragen waren kritisch, met name omdat op dit moment de richting VWO-regulier niet wordt aangeboden. Er zijn geen kandidaten voor VWO-regulier. Er zijn op dit moment 52 aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar.

Vanuit het ouderplatform worden er diverse vragen gesteld over het verloop van TTO na het eerste leerjaar. Welke certificaten kunnen er bijvoorbeeld behaald worden en voor welke vakken geldt dit. Wat wordt het lesprogramma na het 3e schooljaar? Mevrouw Duivestein stelt voor om aan het begin van het nieuwe schooljaar een bijeenkomst te organiseren, voor alle ouders van de TTO klassen, om dit met elkaar te bespreken. Voorlopige datum is dinsdag 10 september.

3.Terugkoppeling:

CLIL training docenten Op 15 en 16 februari is er een CLIL training geweest voor TTO docenten. De training is goed verlopen. De methodiek wordt gebruikt als ‘houvast’ voor de leerkrachten. Er wordt een andere mindset gevraagd. De stof wordt periodiek herhaald tijdens toekomstige overleggen.

4.Certificaat University of Durham

In februari hebben twee stagiaires van de University of Durham het Wiringherlant bezocht. Zij hebben de TTO leerlingen lesgegeven bij de vakken Engels en Aardrijkskunde. Ook hebben zij twee dagen lesgegeven op de basisscholen de Peppel en de Kei. Het Wiringherlant heeft een certificaat ontvangen van de University of Durham. Zij zijn nu officieel partners.

5.Little Victorians Evening show

Er wordt zeer positief teruggekeken op deze avond. Zowel de leerkrachten als ouders en leerlingen vonden het een leuke show. In het 3e leerjaar wordt er een soort gelijke avond, met een ander thema, georganiseerd.

6.Lessentabel 2018/2019 

Vanaf het 2e leerjaar wordt het vak Aardrijkskunde in het Nederlands gegeven. Vanaf de voorjaarsvakantie wordt het vak Biologie in de klassen B1L en B1N gegeven in het Engels. Voor klas B1L is dit een pilot, mogelijk wordt Biologie in het 2e leerjaar Nederlandstalig. De ouders zijn vooraf niet op de hoogte gebracht van deze wijziging. Mevrouw Duivestein geeft aan dat er wel een brief voor de ouders gemaakt is, deze is waarschijnlijk, per ongeluk, niet verzonden.

7.Ouderplatform TTO 2018/2019

Mevrouw Duivestein geeft, ook namens mevrouw Leertouwer, aan dat zij het ouderplatform erg waardevol vinden. Er zijn goede discussies en de sfeer is positief. Graag zetten zij dit overleg ook in de komende jaren voort. De aanwezigen zijn ook zeer enthousiast. Besloten wordt om nogmaals de andere TTO ouders te vragen om ook aan dit overleg deel te nemen. De frequentie van het overleg blijft ongewijzigd, namelijk 3x per schooljaar.

8.Rondvraag

Vraag: hoe is het na het afronden van het TTO programma gesteld met de kennis van de Nederlandse taal (spelling/grammatica). Is hierin een achterstand ten opzichte van het reguliere onderwijs? Nee, de resultaten van soortgelijke programma’s laten dit niet zien. In de eerste twee maanden moeten de leerlingen omschakelen maar daarna wordt het als vanzelfsprekend gezien. Dit geldt overigens niet voor het vak Wiskunde. Het merendeel vindt de overgang van Engelstalig naar Nederlandstalig voor dit vak ‘lastig’. Op scholen waar TTO ook in de bovenbouw gegeven wordt (en de examens in het Nederlands zijn), hoor je deze geluiden meer. Overigens is er geen verschil in het eindresultaat. TTO leerlingen scoren over het algemeen zelfs beter op het eindexamen Nederlands dan niet-TTO leerlingen.

Vraag: enkele leerlingen krijgen bijles voor het vak Wiskunde, met welke frequentie wordt dit gegeven? Leerlingen kunnen zelf een verzoek voor bijles indienen. 1x per twee weken wordt bijles aangeboden.

 

Verslag Ouderplatform TTO

Datum: 15 januari 2018

* De notulen van de vorige bijeenkomst worden goedgekeurd. Er zijn geen op- of aanmerkingen.

1. Mededelingen

* Dhr. Rotgans en Mw. Duivestein ronden deze week hun opleiding TTO coördinatie af.

* Op 15 en 16 februari a.s. vindt er een in-house CLIL training plaats voor de tto docenten. Er zullen twee niet-tto docenten aansluiten die enthousiast zijn over het tto. Deze training wordt gefinancierd uit de door de afdelingsleider havo/vwo onderbouw en ELOS coördinator aangevraagde subsidie van €10.000.

* Vanaf 4 februari komen er twee stagiaires van de University of Durham. Zij zullen ook basisschool de Peppel en de Kei bezoeken.

* ‘Ik leer digitaal’ is onlangs succesvol van start gegaan. In tegenstelling tot vorig jaar, doen dit jaar alle basisscholen hier aan mee (totaal ongeveer 70 leerlingen). Het samenwerkingsverband regelt hiervoor de financiering.

*  20 Basisscholen doen mee aan het ‘basisschool project’; Leerlingen vertellen op de basisscholen over het voortgezet onderwijs.

2.   Terugkoppeling BLA Den Haag

* Positieve ervaringen vanuit ouders, kinderen en docenten. De combinatie van twee activiteiten en vrije tijd in de stad is goed bevallen. De kinderen vonden natuurlijk een bezoek aan de Mac Donalds en de Hennis&Maurits ook een belangrijke activiteit, maar waren bij de andere twee activiteiten ook zeer betrokken.

3.   Zelfredzaamheid tto leerlingen (n.a.v. de vorige bijeenkomst)

* Over het algemeen merken de ouders dat hun kinderen zelfverzekerder zijn geworden, ze hebben hun draai gevonden. Ook kennen ze de leerkrachten nu beter, waardoor ze beter weten wat er van ze verwacht wordt.

* Na de opmerking over grote hoeveelheid huiswerk in één keer is daar merkbaar een aanpassing in gemaakt door verschillende docenten. Fijn dat dit opgepakt is.

* Evengoed blijft het huis- en leerwerk veel. Dit is over het algemeen niet te wijten aan het tto onderwijs, maar wel aan het niveau havo/vwo. Ook in voorgaande leerjaren werd havo/vwo als ‘veel’ ervaren.

* Begrippen leren in het Engels (vooral bij geschiedenis en aardrijkskunde) zijn lastig. De boeken zijn letterlijk vertaald uit het Nederlands, waardoor het vooral stampwerk is. Er is zorg of de lln inhoudelijk ook iets leren en of ze over twee jaar wel op niveau zijn qua kennis. Mw Duivestein en Mw Leertouwer erkennen deze problematiek. Zij koppelen dit terug en komen er in de volgende bijeenkomst op terug. Een ouder met twee kinderen in 2 en 3 VWO merkt op dat het ook op een VWO in het Nederlands vooral om begrippen gaat.

 

4.   EIO

* Waar het ten tijde van de vorige bijeenkomst voor dit vak veel werk was in verhouding tot de andere vakken valt dat nu erg mee. Toch blijft het een vaag vakgebied. EIO is een verplicht onderdeel binnen tto onderwijs, de school mag hier binnen bepaalde kaders zelf invulling aan geven. Ook op landelijk niveau wordt er nog gezocht naar de juiste invulling van EIO. De tto coördinator bezoekt hier ook regelmatig netwerkdagen over.

* Deze week moeten de lln een portfolio inleveren, maar niet alle documenten zijn beschikbaar gesteld door verschillende docenten. Een betere afstemming tussen de docenten zou wenselijk zijn. Dit punt wordt meegenomen in het tto overleg door Mw Duivestein en Mw Leertouwer.

* In mei wordt er een project avond georganiseerd waarvoor ouders uitgenodigd zullen worden. De lln zullen een optreden o.i.d. verzorgen.

 

5.  Determinatie HAVO / VWO

* Vanaf volgende week verandert er iets in magister. De HAVO / VWO leerlingen zullen hun cijfers op zowel havo niveau als vwo niveau kunnen zien (ook de niet Engelse vakken). De insteek is om aan het einde van dit schooljaar duidelijk in beeld te hebben op welk niveau de leerlingen van deze groep in het nieuwe schooljaar gaan starten. Om tto te kunnen blijven volgen moeten alle lln het schooljaar voor de vakken EIO en Engels met een voldoende (6 onafgerond) afsluiten.

 

6.  BLA Little Victorians 16 april

* Op deze datum komt er een Britse theatergroep naar school. Zij gaan in een uur tijd een voorstelling in het Engels in elkaar zetten met de leerlingen. De voorstelling wordt ‘s avonds opgevoerd voor ouders, grootouders, broers/zussen, etc.

 

7.  Tips voor onze present. / voorlichting op 30-01 & 13-02 (open dag en tto info avond)

* Lln betrekken bij zowel de open avond als de tto info avond.

* Breng jullie enthousiasme over op ouders en toekomstige leerlingen.

* Ouders van deze groep uitnodigen om ervaringen te delen. (Mw Duivestein stuurt een mail om te vragen wie er aanwezig kan zijn op di 13-02)

* Benadruk, net als vorig jaar, dat je het eerste half jaar geen fouten kunt maken.

* Maak kenbaar dat steeds meer vervolgopleidingen in het Engels zijn.

8.  Rondvraag

* Mw. Duivestein meldt dat de tto website een dezer dagen in de lucht komt.

* Is er al een wijziging in het rooster? Ja, maar geen grote wijzigingen.

Volgende bijeenkomst: maandag 14 mei 2018 van 19.00 uur – 20.00 uur

 

Verslag Ouderplatform TTO

Datum: 16 oktober 2017

Mededelingen/ Rondvraag:

* Factuur tto kan in termijnen, van de 395 euro wordt er een deel gespaard, 120 euro, voor activiteiten in leerjaar 3. Er wordt bijgehouden waar de gelden naar toe gaan. Er komen geen rekeningen achteraf. Als een leerling voortijdig de tto verlaat krijgen ouders/verzorgers de 120 euro p.j. terug. De ouderbijdrage is een aparte factuur.

* B1L vroeg om handvatten voor ouders om hun kinderen begeleiden. Deze zal komen via de FLITS

* Er kwam een vraag over huiswerkbegeleiding, dit start naar alle waarschijnlijkheid na de herfstvakantie.

* DIA taal, is een toets met een 0 meting, waar staan de kinderen nu. In april mei komt deze toets nog een keer. Deze meting is voornamelijk bedoeld voor de leerkrachten. Na het einde van de 3 jaar tto is het de bedoeling dat de kinderen van VWO op niveau B2 en Havo/VWO niveau B1 zitten. Deze niveaus worden nog uitgelegd aan ouders/verzorgers.

* Magister loopt gelijk aan het dagrooster.  Mutaties zijn om 16 uur zichtbaar.

* Het vak EIO is verplicht als tto school. Tijdens dit vak wordt ook het portfolio bijgehouden.

* Vanaf volgende week komen er woordenlijsten in het Engels.

* Er was wat verontrusting over dat de ll. vanaf het 4de jaar weer in het Nederlands les krijgen. Mevr. Duivestein en Leertouwer hebben er alle vertrouwen in dat dit goed komt.

* De meivakantie loopt vaak niet gelijk met basisscholen.

* Is er een beleid op school om in de herfstvakantie niet teveel/ geen huiswerk te geven. De maandag na de vakantie mag er sowieso geen toets gegeven worden. Mevr. Leertouwer vind het belangrijk dat er 3 aaneengesloten dagen even rust moet zijn.

* Woensdag 20 december is een disco voor leerjaar 1 en 2. donderdag 21 december zijn de ll.  vrij.

 

Terugkoppeling brugklaskamp en BLA

* De begeleiding hebben 2 goede dagen gehad. De rondleidingen zijn niet helemaal afgemaakt omdat de ll. zo geïnteresseerd waren en veel goede vragen stelden.

* BLA, dinsdag 19 december is er activiteit naar Den Haag deze zal geheel in het Engels zijn. Om 8.30 vertrekken ze van school. Rond 16.45 komen de ll. terug op school. Er komt hier nog een brief over.

In april komt er een Britse theatergroep voor de tto leerlingen. Interactief theater in het Engels, ouders en broertjes/zusjes mogen komen kijken. Er komen wellicht nog activiteiten tussendoor.

 

Wat gaat er al goed?

* Er worden al veel dingen opgepikt door sommige kinderen. “Het is net zoals leren lezen in groep 3, je leert nu Engels.”

* De groeps App wordt door de leerlingen en ouders als fijn bevonden.

* Vragen stellen in het Engels in de klas gaat steeds beter, leerlingen durven te vragen, alleen het gegeven antwoord is soms nog lastig om te verwerken.

* Het te oefenen Engels wat in de zomervakantie digitaal is gedeeld is door veel leerlingen heel goed ontvangen.

* De leerlingen zijn met elkaar ook echt een groep.

 

Wat kan er beter?

* Er is best veel huiswerk voor wiskunde, of pas op een later moment staat het in Magister.

* Kan het niet overzichtelijker in Magister. Soms is er door verschuivingen van bepaalde vakken het huiswerk niet meer zichtbaar. Daarom is de hardcase agenda nog belangrijk. Een docent kan niet op het einde nog een zeggen dat er huiswerk is zonder dat het in Magister staat. Volgens mevr. Duivestein zijn ook de leerlingen zelf verantwoordelijk voor hun eigen huiswerk.

* Met EIO is de gegeven opdracht een behoorlijke opgave, 500 woorden in het Engels. Nog wat onduidelijk en neemt veel tijd in beslag waardoor de andere vakken in de knel komen. De leerlingen kunnen het nog niet zelf. Dit komt uit B1N vandaan. De ouders van B1L weet niks over deze opdracht. Hier wordt naar gekeken en gehandeld.

* Er is als nieuwbakken ouders nog veel onbekend. Er zijn 2 mailadressen voor de kinderen. leerlingnummer@wirgherlant is het algemene mail adres. Het mailadres met edu.wiringherlant is in principe alleen bestemd voor het portfolio.

* Het plannen is voor sommige kinderen nog lastig.

Bij de docenten is de motivatie erg goed. Er zijn ook andere leerkrachten die graag een cursus willen doen. Door trainingen wordt dit ook versterkt.